Komisje bezpieczeństwa przy UM Tychy

Komisja Porządku Publicznego i Zdrowia

 

 

Skład:
- Przewodnicząca Komisji - Urszula Paździorek- Pawlik 
- Zastępca Przewodniczacego - Karolina Chemicz
Skład osobowy Komisji
- Karolina Chemicz  
- Urszula Paździorek Pawlik
- Damian Fierla
- Lidia Gajdas
- Mariola Szulc
- Henryk Śliwiński
- przedstawiciele Policji - gościnnie

Przedmiot działania Komisji:

 1. Kreowanie projektów prawa miejscowego w przedmiocie działania Komisji

 2. Współdziałanie z administracją rządową, krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, placówkami i organizacjami społecznymi istniejącymi na terenie miasta oraz Kościołami w przedmiocie działania komisji

 3. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie wydatków budżetowych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego i zdrowia

 4. Opiniowanie wniosków przedstawianych Radzie Miasta w dziedzinach objętych działaniem komisji

 5. Występowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z wnioskami w sprawach objętych działaniem komisji

 6. Wypracowanie projektów zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia finansowanych ze środków miasta

 7. Rozpatrywanie postulatów będących w zakresie działania komisji

 8. Monitoring rynku pracy oraz powstania nowych miejsc pracy i problemów bezrobocia

 9. Opiniowanie rozwiązań w zakresie szkolenia, przekwalifikowania oraz doskonalenia zawodowego

 10. Współdziałanie z jednostkami gospodarczymi, instytucjami rządowymi i związkami zawodowymi dla ochrony miejsc pracy i bezpieczeństwa socjalnego zatrudnionych oraz zdolnych do podejmowania pracy mieszkańców miasta

 11. Kontrola realizacji zadań zleconych w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia

 12. Opiniowanie wniosków o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia limitów punktów sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych

 14. Opiniowanie projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 15. Wypracowanie polityki społecznej miasta w zakresie zdrowia

 16. Monitorowanie pracy instytucji ochrony zdrowia w mieście

 17. Rozpatrywanie postulatów mieszkańców dotyczących ochrony zdrowia

 18. Monitorowanie zapotrzebowania na świadczenia medyczne w mieście, współpraca w tym temacie z jednostkami służby zdrowia, mieszkańcami oraz Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.