Komisje bezpieczeństwa przy UM Tychy

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Komisja powołana Zarzadzeniem nr 0050/8/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 stycznia 2011 roku.

Skład:
- Przewodnicząca - Daria Szczepańska – Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
- Sekretarz - Marzena Haśnik

Członkowie:
- Eliza Cieślikowska - psycholog
- Alicja Drożdż – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7
- Iwona Gądzik
-Jerzy Gospodarek – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej
- Witold Kreihs - policjant
- Jolanta Moszyńska – Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej „WRZOS”
- Marzena Nowak - Kita
- Aleksandra Spisak - Golemo
- - Marcin Szeja - policjant

Program działań :
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
II. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w tym ochrony przed przemocądomową rodzinom, w których występują problemy związane z uzależnieniami od alkoholu.
III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
IV. Wspieranie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
V. Wspieranie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.