DODO

Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie

W związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Miejski Policji w Tychach z siedzibą w Tychach:

adres: Al. Bielska 46, 43-100 Tychy

email: komendant@tychy.ka.policja.gov.pl

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach zapewnia Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD):

asp. sztab.. Małgorzata Szymiec

tel. 47 85 512 22, e-mail:iod@jtychy..ka.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach

W Komendzie Miejskiej Policji w Tychach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę

2016/680:

prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony