Informacje dla osób z niepełnosprawnością

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Tychach (KMP Tychy) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Tychach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest mł. asp. Paulina Kęsek, adres poczty elektronicznej rzecznik@tychy.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 512 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tychach, w której interesanci mogą załatwić sprawy, znajduje się przy alei Bielskiej 46, 43-100 w Tychach, to jedyny budynek Policji na terenie miasta. Siedziba oznaczona jest nazwą na tablicy informacyjnej budynku, a przed jego wejściem znajduje się baner, na którym widnieje logo Policji z napisem „KOMENDA MIEJSKA POLICJI W TYCHACH”.

Przed budynkiem, na parkingu wzdłuż alei Bielskiej wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością oznaczone pionowo i poziomo. Znajduje się obniżenie krawężnika dla osób na wózku.

Do wejścia głównego prowadzi 11 schodów nie oznaczonych taśmą ostrzegawczą. Przy schodach do wejścia głównego po lewej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku. Po prawej stronie przed windą na wysokości około 100 centymetrów znajduje się dzwonek przywoławczy.

Do wejścia głównego prowadzą nie oznaczone, automatycznie rozsuwane drzwi. W holu głównym znajdują się krzesła. Po prawej stronie widoczne jest okno pomocnika dyżurnego, który ma wgląd na sytuację na holu. Ponadto zarówno dyżurny jak i jego zastępca mają z pomieszczeń wgląd na obraz z kamery obejmującej hol jednostki. Do stanowiska dyżurnego prowadzą trzy schody oznaczone taśmą ostrzegawczą. Dyżurny ma możliwość wyjść bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej jeśli jest taka konieczność.

Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie od wejścia na ścianie znajduje się jeden aparat telefoniczny. Można z niego skorzystać aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji, jego wysokość znajduje się na wysokości około 130 centymetrów, co daje możliwość korzystania z aparatu osobie poruszającej się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z holu komendy i poruszają się po terenie KMP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika KMP (osoby wprowadzającej). Policjant lub pracownik cywilny może wykonać czynności z sobą poruszająca się na wózku w pomieszczeniu znajdującym się po prawej stronie od wejścia. By do niego dotrzeć nie ma żadnych barier lub schodów. Obok tego pomieszczenia znajduje się toaleta oznaczona kolorystycznie oraz piktogramem, przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku. Podmiot nie zapewnia w budynku informacji na temat rozkładu pomieszczeń z uwagi na specyfikę realizowanych zadań.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z mł. asp. Pauliną Kęsek, adres poczty elektronicznej rzecznik@tychy.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 512 10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Powrót na górę strony