Skargi i wnioski

Przyjmowanie skarg i wniosków

INFORMACJE OGÓLNE


Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.
Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.


Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:
 

  • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,
  • posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,
  • w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI W TYCHACH

Interesanci są przyjmowani w dni robocze w godzinach 7:30–15:30, w poniedziałki do godziny 17.30 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).W celu zapewnienia właściwej obsługi akces spotkania należy wyrazić w formie pisemnej jasno określając jego tematykę, co pozwoli na rzeczowe załatwienie sprawy.

Ponadto skargi i wnioski dotyczące działalności Komendy Miejskiej Policji w Tychach można składać:

  • ustnie do protokołu – w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach w dni robocze, w godzinach 7.30 – 15.30 (w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17.30)

  • osobiście, uprzednio przygotowany dokument – w okienku Zespołu Dyżurnych Komendy Miejskiej Policji w Tychach

  • faksem – na numer: 47 85 512 14

  • za pośrednictwem ePUAP - adres strony internetowej www.epuap.gov.pl

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres komendant@tychy.ka.policja.gov.pl

  • listownie na adres:  Komenda Miejska Policji w Tychach, Al. Bielska 46, 43-100 Tychy

WAŻNE!

Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione będą bez rozpoznania.

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Tychach. Komendant Miejski Policji w Tychach wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Adres mailowy: iod.@tychy.ka.policja.gov.pl Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Pani/Pana dane osobowe: będą udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będą wykorzystywane w celu profilowania. KMP Tychy nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego/Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków i jest niezbędne do rozpatrzenia wniesionej/go przez Panią/Pana skargi/wniosku.


Informujemy jednocześnie, że pod numerem telefonu 0-800-163-090 uruchomiona została całodobowa infolinia pod nazwą „Telefon 10 minut”, której ideą jest udzielenie pomocy obywatelom oczekującym w siedzibach jednostek Policji garnizonu śląskiego na przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie czas dłuższy niż 10 minut – w momencie gdy interwencja w tej sprawie zgłoszona na ręce Kierownictwa właściwej miejscowo jednostki Policji nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji,

jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:
 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

telefon 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700


 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+48) 58 764 73 02

fax (+48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00


 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40-032 Katowice

telefon (032) 72 86 800

fax (032) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00


 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

sekretariat (+48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 – 15.00

środa w godzinach od 10.00 – 17.00


 

Linki: strona główna RPO www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek/


 


 

Powrót na górę strony